Go to Top

Perfil del contractant

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2021

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

CONTRACTACIÓ REASFALTAT CARRERS SANTA BÁRBARA, AUSIAS MARCH, SANT VICENT I EMILIO RAMON LLIN

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ RUTES SEGURES

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL QUART TRIMESTRE DE 2020

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020

ADQUISICIÓ D’ UN VEHÍCLE DE COTXE POLICIAL

MESA DE CONTRACTACIÓ

LICITACIÓ PER A L’ALIENACIÓ DE TERRENYS A SAN DIEGO

ANUNCI DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT: INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT D’UNA XARXA SENSE FILS PÚBLICA

LICITACIÓ: OBRES D’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS MUNICIPAL

ANUNCI LICITACIÓ RENOVACIÓ IL·LUMINAT PÚBLIC

Presentació d’ofertes fins el dia 03 d’abril de 2019

 

ADJUDICACIÓ D’OBRA MENOR “PINTURA I FUSTERIA EXTERIOR DEL CONSULTORI MÈDIC”


CONTRACTACIÓ D’OBRES DE LA COBERTA DEL “TRINQUET”


CONCURS DE CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS


CONTRACTE DE SEGUR DE DANYS


CONTRACTE DE SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL/PATRIMONIAL

X