Go to Top

Perfil del contractant

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL QUART TRIMESTRE DE 2023

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2023

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

ANUNCI DE LICITACIÓ CONTRACTE D’OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT VICENT EN EL SEU TRAM ENTRE CARRER SANT BERTOMEU I CARRER MAJOR

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL QUART TRIMESTRE DE 2022

ANUNCI DE LICITACIÓ CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DELS CARRERS POETA RICARDO VALERO, 8 DE MARÇ I TRAM DE MESTRE PALAU:

ANUNCI DE LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE RECAPTACIÓ:

ANUNCI DE LICITACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL PARC DE SANT DÍDAC

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2022

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE OBRES DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARANES PER A MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA EN C/1º DE MAIG I TRAM DE CAMÍ DE CARPESA

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TAQUILLA I CONTROL D’AFORAMENT, SOCORRISME, NETEJA I MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL D’ALFARA DEL PATRIARCA

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

ANUNCI DE LICITACIÓ OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE EN DIVERSES UBICACIONS DEL MUNICIPI

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL QUART TRIMESTRE DE 2021

ANUNCI DE LICITACIÓ OBRES DE MILLORA DE LA MOBILITAT URBANA

ANUNCI DE LICITACIÓ REFORMA DEL RETÉN DE LA POLICIA LOCAL D’ALFARA DEL PATRIARCA

ANUNCI DE LICITACIÓ DE REHABILITACIÓ DELS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

ANUNCI DE LICITACIÓ SUMINISTRE DE BARREDORA PER ASPIRACIÓ AUTOPROPULSADA

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2021

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

CONTRACTACIÓ REASFALTAT CARRERS SANTA BÁRBARA, AUSIAS MARCH, SANT VICENT I EMILIO RAMON LLIN

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ RUTES SEGURES

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL QUART TRIMESTRE DE 2020

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

ANUNCI DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020

ADQUISICIÓ D’ UN VEHÍCLE DE COTXE POLICIAL

MESA DE CONTRACTACIÓ

LICITACIÓ PER A L’ALIENACIÓ DE TERRENYS A SAN DIEGO

ANUNCI DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT: INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT D’UNA XARXA SENSE FILS PÚBLICA

LICITACIÓ: OBRES D’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS MUNICIPAL

ANUNCI LICITACIÓ RENOVACIÓ IL·LUMINAT PÚBLIC

Presentació d’ofertes fins el dia 03 d’abril de 2019

 

ADJUDICACIÓ D’OBRA MENOR “PINTURA I FUSTERIA EXTERIOR DEL CONSULTORI MÈDIC”


CONTRACTACIÓ D’OBRES DE LA COBERTA DEL “TRINQUET”


CONCURS DE CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS


CONTRACTE DE SEGUR DE DANYS


CONTRACTE DE SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL/PATRIMONIAL

X