Go to Top

Perfil del contractant

LICITACIÓ: OBRES D’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS MUNICIPAL

ANUNCI LICITACIÓ RENOVACIÓ IL·LUMINAT PÚBLIC

Presentació d’ofertes fins el dia 03 d’abril de 2019

 

ADJUDICACIÓ D’OBRA MENOR “PINTURA I FUSTERIA EXTERIOR DEL CONSULTORI MÈDIC”


CONTRACTACIÓ D’OBRES DE LA COBERTA DEL “TRINQUET”


CONCURS DE CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS


CONTRACTE DE SEGUR DE DANYS


CONTRACTE DE SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL/PATRIMONIAL

X