Go to Top

Perfil del contractant

CONTRACTACIÓ D’OBRES DE LA COBERTA DEL “TRINQUET”


CONCURS DE CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS


CONTRACTE DE SEGUR DE DANYS


CONTRACTE DE SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL/PATRIMONIAL

X