Go to Top

SERVEI ASSESORAMENT JURÍDIC

SERVEI ASSESORAMENT JURÍDIC

Servei d’Assessorament Jurídic de caràcter municipal destinat a oferir informació i orientació jurídica, a efecte de resoldre i solucionar dubtes i dificultats relatives a diverses qüestions legals relatives a dret de família, dret laboral i dret penal.

Serveis que ofereix:

– Sol·licitar assessorament respecte a les qüestions jurídiques relatives a Dret de Família, Laboral i Penal:

Informació, orientació i assessorament per facilitar el coneixement, defensa i exercici dels drets de la persona i l’aprofitament dels recursos existents.

Dret de família: orientació respecte a procediments de separació, divorci, guàrdia i custòdia, pensions compensatòries i alimentoses, règim de visites.

Dret penal: maltractaments, amenaces, assetjament, coaccions, impagament de pensions.

Dret Laboral: assessorament en incapacitats laborals, pensions, etc.

– Determinar la sostenibilitat jurídica de la pretensió plantejada.

– Valorar si la persona que acudeix al Servei pot ser beneficiari al dret de Benefici de l’Assistència Jurídica Gratuïta.

– Realitzar un seguiment de l’evolució de l’expedient i coordinar, en cas que sigua necessari, amb altres àrees l’expedient referenciat.

Qui poden accedir al servei?

L’àmbit territorial del Servei s’estén als habitants empadronats en qualsevol municipi de la Mancomunitat del Carraixet (Alfara del Patriarca, Bonrepos i Mirambell i Vinalesa). Prèviament a l’accés al Servei, l’usuari haurà de ser entrevistat pel/la Treballador/a Social del municipi on residisca.

Requisits per accedir al servei

És un Servei de caràcter gratuït, que es gestiona mitjançant cita prèvia davant el/la Treballador/a Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament corresponent, o per derivació des de la Unitat de Treball Social corresponent

Dia, lloc i horari d’atenció (prèvia cita)

  • Alfara del patriarca: divendres de 9 a 13:30.
X