Go to Top

Serveis Socials Generals

Serveis Socials

Els serveis socials generals constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuït.

La seua finalitat és promoure el desenvolupament ple de l’individu i dels grups en què s’integra, mitjançant la potenciació de la seua participació en la recerca de recursos i la priorització de les necessitats més urgents i bàsiques.

Correspon als serveis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d’atenció primària.

Els serveis generals es presten per equips interdisciplinaris que cobrisquen les diferents àrees de serveis socials en centres socials dependents de l’administració local.

 

Direcció: Plaça San Juan de Ribera,4
Teléfono: 96 139 19 46 (ext.5)
Horari: De Dilluns a divendres: 10:30h a 15:00h – Dimecres: 17:00h a 19:30h ( mitjançant cita prèvia).

Tràmits disponibles:

-Bonometro, Per a jubilats i pensionistes, durant el mes d’octubre.

Sol·licitud del programa d’acompanyament

-excepció de l’Impost Municipal d’Escombraries per a jubilats i pensionistes, durant el mes de novembre.

-Ajudes de pobresa energètica

-Ajudes d’aliments

-Ajudes del lloguer d’habitatge

-Orientació I derivació al servei de derivació de dependència.

-Tallers per a majors i dones

Renda Valenciana d’Inclusió

HORARI GENERALS-2

 

 

X