Go to Top

Serveis Socials d’Atenció Primària

Serveis Socials d’Atenció Primària

Els serveis socials d’atenció primària constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuït.

La seua finalitat és promoure el desenvolupament ple de l’individu i dels grups en què s’integra, mitjançant la potenciació de la seua participació en la búsqueda de recursos i la priorització de les necessitats més urgents i bàsiques.

A Alfara del Patriarca prestem els serveis socials d’atenció primària de manera mancomunada al costat de Vinalesa i Bonrepòs i Mirambell. Els programes desenvolupats en els Serveis Socials de la Mancomunitat del Carraixet reben la cooperació i el suport tècnic i econòmic de la Diputació Provincial de València. L’equip de Serveis Socials el componen un psicòleg coordinador, dos treballadors socials, una educadora social, una assessora jurídica, un agent d’igualtat i el personal auxiliar administratiu.

Adreça: Plaza Sant Joan de Ribera,4
Telèfon: 96 139 19 46 (ext.5)
Horari: Dilluns i dimecres, de 9 a 14 hores i amb cita prèvia.

Programes disponibles d’atenció primària bàsica

  1. Servei d’acolliment i atenció davant situacions de necessitat social. S’encarregarà de la recepció, atenció i diagnòstic en les situacions de necessitats personals i familiars, proporcionant l’adequada informació, orientació i assessorament sobre les diferents prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
  2. Servei de promoció de l’autonomia. Desenvoluparà la prevenció, diagnòstic i intervenció en situacions de diversitat funcional o discapacitat, dependència o vulnerabilitat, fomentant les relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones.
  3. Servei d’inclusió social. Assumirà la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, si és el cas, unitats de convivència, i fomentarà la seua participació en el procés d’inclusió social, amb caràcter periòdic.
  4. Servei de prevenció i intervenció amb les famílies. S’encarregarà de la prevenció i avaluació de les situacions de risc, així com del diagnòstic social i la intervenció de caràcter individual o familiar amb la infància i l’adolescència, les persones majors i altres persones necessitades d’especial protecció familiar.
  5. Servei d’acció comunitària. Desenvoluparà la prevenció, internvenció i promoció de la convivència en la comunitat de referència, a través de dispositius d’intervenció comunitària efectius, basats en el foment dels recursos comunitaris presents en el territori, especialment en els centres de serveis socials, cap a la consecució d’objectius comuns que permeten afavorir i millorar les condicions socials des d’un enfocament global i integrador. Desenvoluparan actuacions referents a la promoció del voluntariat social, així com a la sensibilització davant l’assetjament i ciberassetjament sexual, la prevenció dels delictes d’odi, la sensibilització cap al respecte de la diversitat, la potenciació de formes col·laboratives entre la ciutadania i la promoció de la igualtat de tracte, entre altres. Aquest servei es potenciarà especialment en els espais urbans qualificats de vulnerables.
  6. Servei d’assessoria tècnica específica. Desenvoluparà prestacions d’assistència tècnica i jurídica per a l’adequada protecció i exercici dels drets socials de les persones.
  7. Unitats d’igualtat. Garantiran la incorporació de la perspectiva de gènere, promovent la participació, impulsant plans d’igualtat i realitzant actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista, entre altres, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes de manera transversal en el conjunt de polítiques públiques d’àmbit local.

Equip Específic d’Intervenció en Infància i Adolescència

Este equip específic té caràcter interdisciplinari, és d’àmbit municipal, i seran els Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica els encarregats de la derivació de les intervencions que consideren pertinents.

L’objectiu és la intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents per part de professionals especialitzats i que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb o sense declaració), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i amb quantes altres persones es considere necessari intervindre per a aconseguir l’o els objectius en el pla de treball.

 

 

X