Go to Top

Taxes

 • Taxa per recollida i retirada de vehicles(grua)

 • Taxes Poliesportiu

 • Taxa Llicències Urbanístiques

 • Taxa Taules i Cadires a la Via Pùblica

 • Taxes ocupació sòl, vol i subsòl

 • Taxa Inspecció Motors, Transformadors, etc.

 • Taxa Expedició de Documents

 • Taxa de Primera Ocupació

 • Taxa Obertura de Rases

 • Taxa Obertura d' Establiments

 • Taxa Fem

 • Taxa de tinença d' animals perillosos

 • Taxa d' Activitats Econòmiques

 • Taxa Ensenyaments Especials

 • Taxa Guals Permanents i Reserves d'Aparcaments

 • Taxa Drets a examen

 • Taxa noces

 • Taxa bandos

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES I ALTRES ELEMENTS DE LA VIA PUBLICA

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions del poliesportiu

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis relatius a les actuacions urbanístiques

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ENTARIMAT I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA

ORDENANÇA FISCAL TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Fonament legal


Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que preveuen els articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resulten d’interès general o afecten la generalitat o una part important del veïnat, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de subministraments que resulten d’interès general o afecten la generalitat o una part important del veïnat.

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calga utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de comunicació, que es presten, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resulten d’interès general o afecten la generalitat o una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres anàlegs, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.

2. Tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a aquestes.

3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que presten serveis, o exploten una xarxa de comunicació en el mercat, conforme al que preveuen els articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 novembre, General de Telecomunicacions.

4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulte aplicable el que es preveu en els apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent .

Article 4. Successors i responsables

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:

a) Quan no existisca limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

b) Quan legalment s’haja limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els corresponga.

Podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguen liquidats.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeïsquen, o siguen beneficiàries de l’operació.

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars d’aquestes entitats.

4. Les sancions que procedisquen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els corresponga.

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents:

a) Les que siguen causants o col•laboren activament en la realització d’una infracció tributària. La seua responsabilitat s’estén a la sanció.

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c) Els que succeïsquen per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:

a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no hagen realitzat els actes necessaris de la seua incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:

– Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.

– En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries acreditades, que es troben pendents en la data de cessament, sempre que no hagen fet el necessari per al seu pagament o hagen pres mesures causants de la manca de pagament.

b) Els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no hagen realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

Article 5 – Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària

1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal•lada en aquest Municipi s’aplicaran les següents fórmules de càlcul:

a) Base imposable

La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de telefonia mòbil es calcula:

BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)

En què:

Cmf = consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2010 és de 58,9 euros / any.

Nt = Número de telèfons fixes instal•lats en el Municipi, l’any 2009, que és de 805 c1

NH = 95% del nombre d’habitants empadronats en el Municipi. El 2009: 2836 c3

Cmm = Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil per trucades de mòbil a mòbil. El seu import per a 2010 és de 279,1 euros / any.

b) Quota bàsica

La quota bàsica global es determina aplicant el 1,4 per 100 a la base imposable:

QB = 1,4% s / BI

Quota tributària / operador = CE * QB

En què:

CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seua quota de participació en el mercat, incloent les modalitats de postpagament i prepagament.

El valor de la quota bàsica (QB) per a 2010 és de 11.745,19 euros c6.

c) Imputació per operador

Per al 2010 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents:

 

CE

QUOTA

Movistar

48,87%

1.343,97 euros / trimestre

Vodafone

33,10%

971,91 euros / trimestre

Orange

16,58%

468,84 euros / trimestre

Yoigo

0,71%

20,85 euros / trimestre

Euskatel

0,76%

22,32 euros / trimestre

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest article.

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al d’ acreditació de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.

Article 6 – Altres serveis diferents de la telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària

1. Quan el subjecte passiu siga titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu haja utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que haja d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada entitat, hagen estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària ; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal•lacions propietat de l’empresa.

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzen la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans utilitzats en la prestació del subministrament o servei.

e) Altres ingressos que es facturen pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixen un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa.

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

a) Les subvencions d’explotació o de capital que les empreses puguen rebre.

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguen compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calga incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.

c) Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.

e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que puga establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les que les esmentades empreses siguen subjectes passius.

7. La quantia de la taxa es determina aplicant el 1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.

Article 7. Període impositiu i acreditació de la taxa

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent aquell en què s’origina el cessament.

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança naix en els moments següents:

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de demanar la llicència corresponent.

b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol•liciten.

3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant diversos exercicis, l’ acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil

1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’article 5 d’aquesta Ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i efectuar l’ingrés de la quarta part resultant del que estableix dit article en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre

2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seua declaració en base als paràmetres establerts a l’article 5 i tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2010.

3. Un cop conclòs l’exercici 2010 els subjectes passius que provaren, en base de dades oficials, que la seua participació en aqueix període hagués diferit del percentatge aplicat a efectes del còmput de la taxa regulada en aquesta ordenança, podran sol•licitar la regularització procedent.

Article 9 º. Règim de declaració i ingrés – Altres serveis

1. Respecte als serveis de subministrament regulats en l’article 6 d’aquesta Ordenança, s’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural a què es referisca. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància en l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.

2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de l’empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’haja facturat quantitats en concepte de peatge.

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal•lats en aquest Municipi.

3. Les empreses que utilitzen xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.

4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de pagament que s’indiquen.

Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derive una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent.

5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.

6. L’empresa “Telefónica de España, SAU”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació del 1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.

Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España, S.A. està subjecte a la taxa, en els termes que regula l’article 5 d’aquesta ordenança.

Article 10. Infraccions i sancions

1. La falta d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article .

2. La resta d’infraccions tributaries que es puguen cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària, el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributàries, aprovat per Reial Decret 1065/2007 i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es puga practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada al’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article .

Disposició addicional 1 ª – Actualització dels paràmetres de l’article 5 º Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix.

Si no es modifica la present ordenança, continuaran sent d’aplicació els paràmetres establerts per a l’exercici 2010.

Si la present ordenança ha de ser aplicada després de 2010, les referències a aquest any, contingudes en els articles 5 i 8, s’han d’entendre fetes respecte a cada un dels exercicis en què s’aplique l’ordenança.

Disposició addicional 2 ª. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facen remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i / o substituïts, en el moment en que es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data de 30 de novembre de 2009, publicada al BOP de València núm 288, de 4 de desembre de 2009 i que ha quedat definitivament aprovada en data de 4 de febrer de 2010 i publicada al BOP de València n º 91 de 19 d’abril de 2010, regirà des del dia 1 de gener de 2010, i es mantindrà vigent fins la seua modificació o derogació expressa.

Alfara del Patriarca, 19 abril 2010

El secretari-interventor

Signat.: Ricardo Peinado González

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSPECCIÓ DE VEHICLES, CALDERES DE VAPOR, MOTORS, TRANSFORMADORS, ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES I ALTRES APARELLS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES D’ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS

CAPITOL I

Fonament legal

Article 1

1. Constitueix el fet imposable de l’ Impost sobre l’ increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifeste a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudiment, limitatiu del domini, sobre els referits béns.

2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:

a) Negoci jurídic “mortis causa”.

b) Declaració formal d’hereus “abintestat”.

c) Negoci jurídic “inter vivos”, ja siga de caràcter onerós o gratuït.

d) Alienació en subhasta pública.

e) Expropiació forçosa.

Article 2.

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible d’urbanització, l’urbanitzable des del moment en què s’aprove un programa d’actuació integrada, els terrenys que dispose de vies pavimentades o encintat de voreres i compten a més amb clavegueram, subministrament d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic, i els ocupats per construccions de naturalesa urbana.

En conseqüència, estan subjectes a aquest impost els terrenys que hagen de tenir la consideració d’urbans, a efectes de l’ impost sobre béns immobles, amb independència que es contemplen o no com a tals al Cadastre o al padró d’aquell.

Article 3.

No està subjecte a aquest impost l’ increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la consideració de rústics a efectes de l’ impost sobre béns immobles.

CAPÍTOL II

Exempcions

Article 4.

Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifesten com a conseqüència de:

a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquen i les transmissions que es facen als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

b) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.

c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.

d) Les transmissions de béns que compleixen les dues condicions següents:

1. Que es tracte de béns declarats d’interès cultural, conforme a la Llei 16/85 de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol o la Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Històric Artístic.

2. Que els subjectes passius acrediten mitjançant la presentació de la llicència d’obres obtinguda al seu dia, que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació, sense que es puga aplicar aquesta exempció a les obres de reestructuració total, reconstrucció, obra nova i demolició.

Article 5.

Estan exempts d’aquest impost, així mateix, els increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaiga sobre les persones o entitats:

a) L’Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.

b) La Comunitat Autònoma de València, la província de València, així com els òrgans autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats expressades.

c) El municipi d’Alfara del Patriarca i les entitats locals integrades o que formen part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.

d) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o benèfic-docent.

e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social constituïdes d’acord amb el que preveu la Llei 33/1.984, de 2 d’agost.

f) Les persones o entitats a favor del qual s’haja reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

g) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.

h) La Creu Roja Espanyola.

CAPÍTOL III

Subjecte Passiu

Article 6.

Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini, a títol lucratiu, l’adquirent del terreny o la persona a favor es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

b) En les transmissions de terreny o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini, a títol onerós, el transmetent del terreny o la persona que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

CAPÍTOL IV

Base imposable

Article 7.

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’ increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana, posat de manifest en el moment de l’ acreditació i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.

2. Per determinar l’ import de l’ increment real a què es refereix l’apartat anterior s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’ acreditació el percentatge que corresponga en funció del nombre d’anys, durant els quals s’hagués generat aquest increment.

3. El percentatge esmentat serà el que resulte de multiplicar el nombre d’anys expressat en l’apartat 2 d’aquest article pel corresponent percentatge anual que serà:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 3’5

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3’1

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 3’0

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 3’0

Article 8.

1. Als efectes de determinar el període en què es genere l’ increment de valor, es prendran només els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracte o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudiment limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d’aquest impost, sense que tinguen en consideració les fraccions de l’any.

En cap cas el període de generació podrà ser inferior a un any.

Article 9 .

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com valor dels mateixos al temps de l’ acreditació d’aquest impost el que tinguen fixats en aquest moment als efectes de l’ impost sobre béns immobles.

No obstant això, quan aquest valor siga conseqüència d’una ponència de valors que no reflectisca modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb aquest. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una vegada s’haja obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïsquen, referit a la data de l’ acreditació. Quan aquesta data no coincidisca amb l’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguen, establerts a aquest efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Article 10.

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudiment, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor definit en l’article anterior que represente, respecte a aquest, el valor dels referits drets calculats segons les regles següents:

A) En el cas de constituir un dret d’usdefruit temporal el seu valor equivaldrà a un 2 per 100 del valor cadastral del terreny per cada any de durada i no pot excedir del 70 per 100 d’aquest valor cadastral.

B) Si l’usdefruit fos vitalici el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués menys de vint anys, serà equivalent al 70 per 100 del valor cadastral del terreny, aquesta quantitat minorarà en un 1 per 100 per cada any que passe d’aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per 100 del valor cadastral.

C) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 del valor cadastral del terreny usufructuat.

D) Quan es transmeta un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges expressats en les lletres A), B) i C) anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d’aquesta transmissió.

E) Quan es transmeta el dret de una propietat el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat segons les regles anteriors.

F) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulte d’aplicar al 75 per 100 del valor cadastral dels terrenys sobre els quals es constituïsquen aquests drets les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons els casos.

G) En la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudiment limitatiu del domini diferents dels enumerats en les lletres A), B), C), D) i F) d’aquest article i en el següent es considerarà com a valor estos als efectes d’aquest impost:

a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la capitalització a l’ interès bàsic del Banc d’Espanya de la seua renda o pensió anual.

b) Aquest darrer, si aquell fos menor.

Article 11 .

En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció baix sòl sense implicar l’existència d’un dret real de superfície, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que represente, respecte d’aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, si no, el que resulte d’establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o en subsòl i la total superfície o volum edificats un cop construïdes aquelles.

Article 12.

En els supòsits d’expropiació forçosa el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del preu just que corresponga al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat al terreny siga inferior en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

Article 12 bis.

Quan es fixen, revisen o modifiquen els valors cadastrals d’acord amb el que preveuen els articles 70 i 71 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, es prendrà, per determinar la base imposable de l’ impost, com a valor del terreny, l’ import que resulte d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 50% durant el primer any d’efectivitat d’aquests valors, del 48% durant el segon any, del 46% durant el tercer, del 44% durant el quart i del 42% durant el cinquè i últim.

Aquesta reducció no serà aplicable en el cas que el valor cadastral resultant de la valoració col•lectiva siga inferior al fins aleshores vigent.

CAPÍTOL V

Deute Tributari.

Secció primera.

Quota Tributària.

Article 13.

La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de 26 per 100.

Secció Segona

No subjecció.

Article 14

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzen amb ocasió de les operacions de fusió i escissió d’empreses a què fa referència l’art .1 de la Llei 29/1991 de 16 de desembre, d’adequació de determinats conceptes impositius a les directives i Reglaments de les Comunitats Europees, no s’ acreditarà l’ impost.

En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’ increment del valor no s’ha interromput per causa de la transmissió.

CAPÍTOL VI

Acreditació

Article 15

1.L’ impost s’ acredita:

a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, el dia de la transmissió.

b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudiment limitatiu del domini, en la data que tinga lloc la constitució o transmissió.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius, la de l’ atorgament del document públic, i quan es tracte de documents privats, la de la seua incorporació o inscripció en un registre públic o la del lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Article 16.

1. Quan es declare o reconega judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat o resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’ impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclame la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifique que els interessats han efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil. Encara que l’acte o contracte no haja produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’ impost, no hi haurà cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedirà la devolució de l’ impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a tal mutu acord s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i el simple assentiment a la demanda.

3. En els actes o contractes en què hi haja alguna condició, la qualificació es farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si és suspensiva no es liquidarà l’ impost fins que aquesta es complisca. Si la condició fos resolutòria s’exigirà l’ impost, a reserva, quan la condició es complisca, de fer l’oportuna devolució segons la regla de l’apartat 1 anterior.

CAPÍTOL VII

Gestió de l’ Impost

Secció Primera

Obligacions materials i formals

Article 17.

1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant aquest Ajuntament declaració-liquidació segons el model determinat pel mateix, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació procedent així com la realització d’aquesta.

2. Aquesta declaració s’ha de presentar en els següents terminis, a comptar de la data en què es produïsca l’ acreditació de l’ impost:

a) Quan es tracte d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils. b) Quan es tracte d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol•licitud del subjecte passiu.

3. A la declaració-liquidació s’acompanyaran els documents en què consten els actes o contractes que originen la imposició.

Article 18.

Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l’article anterior, el subjecte passiu ingressar la quota resultant de la mateixa. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que l’Ajuntament no comprove que la mateixa s’ha efectuat mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’ impost, sense que puga atribuir valors, bases o quotes diferents de les resultants d’aquestes normes.

Article 19 .

Amb independència del que disposa l’apartat primer de l’article 17, estan igualment obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 6 d’aquesta ordenança, sempre que s’haja produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) d’aquest article, l’adquirent o la persona a favor es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

Article 20.

Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins la primera quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, en què es continguen fets, actes o negocis jurídics que posen de manifest la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagen estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que preveu aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària.

Secció Segona

Inspecció i recaptació

Article 21.

La inspecció i recaptació de l’ impost es realitzaran d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i en les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Secció Tercera

Infraccions i sancions

Article 22.

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les sancions que els corresponguen en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

Disposició final

La present ordenança l’última modificació va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 13 de març de 2003, començarà a aplicar-se des l’1 de gener del 2003, continuarà vigent fins la seua modificació o derogació expressa.

Diligència. – Per la qual es fa constar que el text íntegre d’aquesta ordenança ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província n º 74 de 28 de març de 2003.

Alfara del Patriarca, a 28 març 2003

El secretari-interventor

Signat.: Ricardo Peinado González

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER DOCUMENTS QUE EXPEDISQUEN O QUE ENTENGUEN LES ADMINISTRACIONS O AUTORITATS LOCALS, A INSTÀNCIA DE PART

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OCUPACIÓ

Fonament legal

Article 1º

Aquesta Entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conforme al que preveu l’article 20 del mateix text legal, estableix la TAXA per ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OCUPACIÓ, l’exacció del qual s’efectuarà amb subjecció al que preveu aquesta Ordenança i en l’Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Fet imposable

Article 2.

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa el constitueix el següent supòsit de realització d’activitat administrativa de competència local: Atorgament de les llicències municipals d’ocupació, d’acord amb la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació (LOFCE) i, mitjançant les quals, l’Ajuntament comprova l’adequació de l’obra executada al projecte per al qual va ser concedida la llicència municipal d’edificació, i per a totes les edificacions existents, ja siga en la seua totalitat o en les parts susceptibles d’ús individualitzat, l’adequació de les mateixes a la normativa d’aplicació, en funció de l’ús i característiques dels edificis

Subjecte passiu

Article 3.

1. Són subjectes passius d’aquesta taxa els obligats tributaris a què es refereix l’article 35 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol•liciten les llicències municipals en els supòsits que s’indiquen en l’article anterior.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles.

Responsables

Article 4. 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o entitats a què es refereix l’article 42 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària, en els supòsits i amb l’abast que s’hi preveuen.

Exempcions, reduccions i bonificacions

Article 5. D’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.

Base imposable Article 6.

1. – La base imposable del tribut s’obtindrà multiplicant la superfície útil de l’edificació objecte de la llicència d’ocupació, pel preu bàsic per metre quadrat vigent en el municipi en el moment de l’acreditació del tribut.

2. – S’entendrà per preu bàsic el que siga aprovat en cada moment per les administracions públiques competents, com a referència a efectes de la determinació dels preus màxims de venda i renda dels habitatges acollits a mesures de finançament qualificat (VPO).

3. – Si no consta la dada sobre superfície útil, esta s’obtindrà per aplicació del coeficient 0’80 al nombre de metres quadrats construïts.

Quota tributària

Article 7. 1. – La quota tributària a liquidar i exigir per esta taxa serà el resultat d’aplicar el 0,25 per 100 a la base imposable definida en l’article anterior.

2. – Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, i als efectes de garantir la viabilitat econòmica de l’activitat municipal si s’escau, la quota no podrà prendre un valor inferior a 15,00. – Euros.

Acreditació

Article 8. 1. – La taxa s’acredita i naix l’obligació de contribuir, quan s’inicie l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’activitat en la data de presentació de la sol • licitud de la llicència municipal d’ocupació.

Declaració

Article 9. 1. – Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència municipal d’ocupació presentaran, prèviament, al Registre General l’oportuna sol•licitud amb els requisits i documentació exigits en la LOFCE i altra normativa aplicable.

2. – En el cas d’edificacions comprensives de diversos habitatges o locals subjectes al que disposa aquesta ordenança, el subjecte passiu presentarà una per cada un dels habitatges o locals subjectes a la llicència.

Ingrés

Article 10.

1. – Totes les liquidacions que es practiquen seran notificades al subjecte passiu substitut del contribuent per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.

2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits que preveu l’article 124 de la Llei general tributària.

3. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria municipal o entitat financera col•laboradora, pel qual s’expedirà el corresponent justificant d’ingrés.

4. Les quotes líquides no satisfetes dins el període voluntari, es faran efectives en via d’ apremi, d’acord amb les normes del vigent Reglament general de recaptació.

5. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no s’hagen pogut fer efectives pel procediment d’apremi, per a la declaració es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament.

6. Les llicències concedides s’entendran caducades si, dins dels termes que en cada cas s’assenyalen, no s’han iniciat o acabat les obres corresponents.

Infraccions i sancions

Article 11.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que els corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 178 i següents de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, conforme al que estableix l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vigència

Article 12.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la publicació en el “Butlletí Oficial” i començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2006, fins que s’acorde la seua modificació o derogació.

Aprovació

Aquesta ordenança, que consta de dotze articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2005.

DILIGÈNCIA. – El text d’aquesta ordenança i la seua modificació ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província n º 53 de 3 de març de 2006.

Alfara del Patriarca, 4 març 2006

El secretari-interventor

Signat.: Ricardo Peinado González

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA OBERTURA DE RASES, SONDATGES I CALES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, INCLUSIVAMENT CARRETERES, CAMINS I LA RESTA DE VIES PÚBLIQUES LOCALS, PER A LA INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ DE CANONADES, CONDUCCIONS I ALTRES INSTAL·LACIONS, AIXÍ COM QUALSEVOL REMOCIÓ DE PAVIMENT O VORERES EN LA VIA PÚBLIC

Fonament legall

Article 1º
.

Aquesta Entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conforme al que preveu l’article 20 del mateix text legal, estableix la TAXA per OBERTURA DE SÍQUIES, SONDATGES I CALES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, INCLOSOS CARRETERES, CAMINS I ALTRES VIES PÚBLIQUES LOCALS, PER A LA INSTAL • LACIÓ I REPARACIÓ DE CANONADES, CONDUCCIONS I ALTRES INSTAL • LACIONS, AIXÍ COM QUALSEVOL REMOCIÓ PAVIMENT O VORERES A LA VIA, l’exacció del qual s’efectuarà amb subjecció al que preveu aquesta Ordenança i en l’Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Fet imposable

Article 2.

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa el constitueix el següent supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: Obertura de síquies, sondatges i cales en terrenys d’ús públic local, inclusivament carreteres, camins i altres vies públiques locals, per a la instal • lació i reparació de canonades, conduccions i altres instal • lacions, així com qualsevol remoció de paviment o voravies a la via, que preveu l’article 20. 3 f) del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Amb independència de les taxes, els contribuents queden obligats a la reparació dels desperfectes, o en el seu lloc, quan procedisca, a les indemnitzacions que estableix l’apartat 5 de l’article 24 de la Llei 39/1988 abans esmentada.

Subjecte passiu

Article 3.

Són subjectes passius d’aquesta taxa els obligats tributaris a què es refereix l’article 35 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària, que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Responsables

Article 4.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o entitats a què es refereix l’article 42 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària, en els supòsits i amb l’abast que s’hi preveuen.

Base imposable

Article 5.

Es prendrà com a base del present tribut els metres lineals de voreres i carrers pavimentats o sense pavimentar, o de terrenys d’ús públic local en general.

Exempcions, reduccions i bonificacions

Article 6.

D’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.

Quota tributària

Article 7.

La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s’obtindrà per l’aplicació de la tarifa següent:

Per cada cinc metres lineals o fracció de vorera, o calçada o terrenys d’ús públic: 21,85. – Euros.

Per a la concessió de l’autorització sol • licitada, serà imprescindible la prestació d’una garantia de cent cinquanta euros i 25 cèntims per cada cinc metres lineals o fracció, per tal de respondre de l’execució i reposició de la vorera, calçada o terreny d’ús públic en la qual s’efectue l’objecte de la present ordenança. Aquesta garantia es retornarà a l’interessat, prèvia petició i informe dels serveis tècnics, transcorregut el termini de sis mesos des de la finalització de l’obra.

Acreditament

Article 8.

Aquesta taxa s’ acreditarà quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial que origina la seua exacció.

Declaració i ingrés

Article 9.

1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol • licitat o realitzat, sent irreductibles pel període autoritzat.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió caldrà que sol.liciten prèviament la consegüent autorització, fent constar: temps per al qual se sol•licita, lloc on es pretén realitzar, classe de paviment de la via i, en general, totes indicacions siguen necessàries per l’exacta determinació de l’aprofitament desitjat.

3. En cas que les empreses de serveis públics hagen de reparar les seues instal.lacions per necessitats urgents, entenent per tals aquelles que per la seua naturalesa i donat el servei que ha de satisfer no puguen demorar sense greus perjudicis a l’obtenció de la llicència, podran iniciar les obres sense haver obtingut la prèvia autorització municipal, amb l’obligació per part de l’empresa de posar el fet de forma immediata en coneixement de l’Administració i sol•licitar l’oportuna llicència en un termini màxim de 48 hores, havent d’acreditar les circumstàncies de la urgència de l’obra, la impossibilitat material de sol•licitar prèviament la llicència i els perjudicis que s’hagen derivat d’haver procedit de forma urgent a la reparació.

4. Comprovades les sol•licituds formulades, d’estimar-conformes, es concediran les autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a l’interessat a fi que solucione les deficiències, i es girarà la liquidació complementària que procedisca. Les autoritzacions es concediran un cop solucionades les diferències i realitzat l’ingrés complementari.

5. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no s’efectue l’ingrés i es concedisca l’autorització.

6. Autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament mentre no se sol•licite la baixa per l’interessat o es declare la seua caducitat.

7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del mes següent al període autoritzat. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.

8. Les quotes líquides no satisfetes dins el període voluntari, es faran efectives en via d’apremi, d’acord amb les normes del vigent Reglament general de recaptació.

9. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no s’hagen pogut fer efectives pel procediment d’ apremi, per a la declaració es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament.

Infraccions i sancions

Article 10.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que els corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 178 i següents de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, conforme al que estableix l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vigència

Article 11.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la publicació en el “Butlletí Oficial” i començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2005, fins que s’acorde la seua modificació o derogació.

Aprovació

Aquesta ordenança, que consta d’onze articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2004.

DILIGÈNCIA. – El text d’aquesta ordenança i la seua modificació ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província n º 286 d’1 de desembre de 2004

Alfara del Patriarca, 2 de 2004

El secretari-interventor

Signat.: Ricardo Peinado González

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS


Fonament legal


Article 1
.- Aquesta Entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conforme al que preveu l’article 20 del mateix text legal, estableix la TAXA per ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS, l’exacció del qual s’efectuarà amb subjecció al que preveu aquesta Ordenança i en l’Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Fet imposable

Article 2.

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa el constitueix el següent supòsit de realització d’activitat administrativa de competència local: Atorgament de les llicències d’obertura d’establiments, que preveu l’article 20. 4 i) del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. A aquest efecte, tindrà la consideració d’obertura:

a) La instal·lació per veure de l’establiment per començar les seues activitats.

b) La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en l’establiment, encara que continue el mateix titular.

c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en aquest i que afecte les condicions assenyalades en el número 1 d’aquest article, exigint nova verificació d’aquestes.

d) El canvi de titularitat

S’entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estiga o no oberta al públic, que no es destine exclusivament a habitatge, i que:

a) Es dedique a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que aquest subjecta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

b) Fins i tot sense desenvolupar-se aquelles activitats servisquen d’auxili o complement per a les mateixes, o tinguen relació amb elles en forma que els proporcionen beneficis o aprofitament, com per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.

Subjecte passiu

Article 3.

Són subjectes passius d’aquesta taxa els obligats tributaris a què es refereix l’article 35 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària, que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Responsables

Article 4.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o entitats a què es refereix l’article 42 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària, en els supòsits i amb l’abast que s’hi preveuen.

Base imposable

Article 5.

Constitueix la base imposable de la taxa la renda anual que corresponga a l’establiment, la determinació es farà observant les regles següents:

1. – Quan el subjecte passiu siga propietari, usufructuari o titular d’una concessió administrativa sobre l’establiment, la renda anual serà la que resulte d’aplicar el tipus d’interès bàsic del Banc d’Espanya al valor cadastral que aquest establiment tinga assenyalat en l’Impost sobre béns immobles.

2. – En els altres casos, la renda anual serà la qual se satisfaça per cada establiment, per raó del contracte d’arrendament, subarrendament, cessió o qualsevol altre títol que empare la seua ocupació, incloent-hi els increments i quantitats assimilades a la renda , si és el cas.

Si en el contracte aparegueren pactades diferents rendes per a períodes diferents, es prendrà com a base la major, encara que corresponga a períodes anteriors o posteriors a la sol·licitud de la llicència.

Quan la renda pactada siga inferior a la que resultés d’aplicar la regla 1 anterior, es prengués com a base imposable aquesta última.

3. – Quan en un mateix local existisquen, sense discriminació en el títol d’ocupació del mateix, espais destinats a habitatge i establiment subjecte a la taxa, la base d’aquest últim serà la que proporcionalment a, la seua superfície li corresponga en l’import total de la renda anual que, d’acord amb les regles precedents, s’impute a aquest local.

4. – Quan es tracte de l’ampliació de l’establiment, la base imposable serà la renda anual que corresponga a la superfície en què es va ampliar el local, calculada d’acord amb el que preveuen les regles anteriors.

Exempcions, reduccions i bonificacions

Article 6.

D’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.

Quota tributària

Article 7.

1. – La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 10 per cent sobre la base definida en l’article anterior i corregint el resultat, així obtingut, pel coeficient que s’assenyala a l’apartat següent en funció de la categoria de la carrer, plaça o via pública en què estiga ubicat l’establiment.

2. – S’estableixen els següents coeficients correctors: Nucli urbà, coeficient 1; polígon industrial, coeficient 0’8.

3. – La quota tributària s’exigirà per unitat de local.

4. – En els casos de variació o ampliació d’activitat a desenvolupar en l’establiment subjecte, de la quota que resulte per aplicació dels apartats anteriors d’aquest article, es deduirà l’ acreditació per aquest concepte tributari amb ocasió de la primera obertura i de ulteriors variacions o ampliacions de l’activitat, així com de l’ampliació del local. La quantitat a ingressar serà la diferència resultant.

5. – En el canvi de titularitat de l’activitat a desenvolupar en el mateix establiment que ja era subjecte, se li aplicarà la quota determinada en els apartats anteriors minorada en el 75 per 100.

6. – En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes a liquidar seran el 10 per cent de les assenyalades en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.

Acreditació

Article 8.

1. – La taxa s’acredita i naix l’obligació de contribuir, quan s’inicie l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’activitat en la data de presentació de la sol·licitud de la llicència d’obertura, si el subjecte passiu la formulava expressament.

2. – Quan l’obertura s’haja realitzat sense haver obtingut la llicència, la Taxa s’acreditarà quan s’inicie efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l’expedient administratiu que puga instruir per autoritzar l’obertura de l’establiment o decretar el seu tancament, si no fos autoritzable aquesta obertura.

3. – L’obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència.

Declaració

Article 9.

1. – Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment industrial o mercantil presentaran prèviament, en el Registre General, l’oportuna sol·licitud, amb especificació de l’activitat o activitats a desenvolupar al local, acompanyada del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local, indicant en aquest últim cas si el local no tingués assignat valor cadastral, el preu d’adquisició o el cost de construcció del mateix, si s’escau.

2. – Si després de formulada la sol·licitud de llicència d’obertura es variés o ampliés l’activitat a desenvolupar en l’establiment, o s’alteraren les condicions projectades per aquest establiment o bé s’ampliara el local inicialment previst, aquestes modificacions s’han de posar en coneixement de l’Administració municipal amb el mateix detall i abast que s’exigeixen en la declaració prevista al número anterior.

Liquidació i ingrés

Article 10.

1. Finalitzada l’activitat municipal i s’ha dictat la resolució municipal que procedisca sobre la llicència d’obertura, es practicarà la liquidació corresponent per la Taxa, que serà notificada al subjecte passiu per al seu ingrés directe en les Arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

2. Quan el subjecte passiu siga propietari, usufructuari o concessionari de l’establiment, i el local no tinga assenyalat valor cadastral, es practicarà una liquidació provisional prenent com a base imposable el valor d’adquisició o, si s’escau, el cost de construcció del referit local.

Un cop fixat el valor cadastral, es practicarà la liquidació definitiva que procedisca, de la quota es deduirà la liquidada en provisional, ingressant la diferència en la hisenda municipal o retornant d’ofici, si escau, a l’interessat l’excés ingressat a conseqüència de la liquidació provisional.

3. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits que preveu l’article 124 de la Llei general tributària.

4. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria municipal o entitat financera col·laboradora, pel qual s’expedirà el corresponent justificant d’ingrés.

5. Les quotes líquides no satisfetes dins el període voluntari, es faran efectives en via de apremi, d’acord amb les normes del vigent Reglament general de recaptació.

6. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no s’hagen pogut fer efectives pel procediment d’apremi, per a la declaració es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament.

Infraccions i sancions

Article 11. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que els corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 178 i següents de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, conforme al que estableix l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vigència

Article 12.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la publicació en el “Butlletí Oficial” i començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2005, fins que s’acorde la seua modificació o derogació.

Aprovació

Aquesta ordenança, que consta de dotze articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2004.

DILIGÈNCIA. – El text íntegre d’aquesta ordenança va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província n º 286 d’1 de desembre de 2004.

Alfara del Patriarca, 2 des 2004

El secretari-interventor

Signat.: Ricardo Peinado González

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA DE ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Fonament legal


Article 1º – Objecte.
L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació, en l’àmbit de les competències de aquesta entitat local, de la tinença d’animals potencialment perillosos, per fer compatible amb la seguretat de persones i béns i d’altres animals, en harmonia amb el estableix la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos, i en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia, i Decret 158/1996, de 13 de agost, que la desenvolupa.

Article 2. – Àmbit d’aplicació.

La present ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal d’aquesta entitat local, a tota persona física o jurídica que, en virtut de qualsevol títol, tinga baix la seua custòdia un animal qualificat com potencialment perillós.

Article 3. – Definició.

Es consideren animals potencialment perillosos tots els que, sent utilitzats com animals domèstics, de companyia o de vigilància, amb independència de la seua agressivitat o de l’espècie o raça a què pertanyen, es troben almenys en algun dels supòsits següents:

  a) Animals que per les seues característiques tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

  b) Animals amb antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals.

  c) Animals ensinistrats en la defensa o atac.

  d) Els gossos pertanyents a una tipologia racial, que pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o altres animals i danys a les coses.

En particular es consideren inclosos en aquesta categoria, els gossos que, sent de raça pura o nascuts d’encreuaments interracials entre qualsevol d’aquests i amb qualsevol d’altres gossos, pertanyen a alguna de les següents races:
  bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, staffordshire i tosa japonès.

Article 4 °. – Llicència.

1. La tinença d’animals potencialment perillosos per persones que residisquen o que desenvolupen una activitat de comerç o ensinistrament en esta entitat local, requerirà la prèvia obtenció de llicència municipal.

2. La sol·licitud de llicència es presentarà per l’interessat en el Registre General de l’ Ajuntament, prèviament a l’adquisició, possessió o custòdia de l’animal, llevat que la seua tinença siga anterior a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o en els supòsits de canvi de residència del seu responsable.

Al costat de la sol·licitud, en la qual s’identificarà clarament l’animal per a la tinença es requereix la llicència, l’interessat haurà de presentar la documentació, en original o còpia autenticada:

   a) DNI, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant, quan es tracte de persones físiques o empresaris individuals, o del representant legal,quan es tracte de persones jurídiques.

   b) Escriptura de poder de representació suficient, si s’actua en representació d’una altra persona.

   c) Escriptura de constitució d’entitat jurídica i número d’identificació fiscal.

   d) Declaració responsable davant Notari, autoritat judicial o administrativa de no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l’animal, i de no haver estatsancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals.

   e) Certificat de capacitació expedit o homologat per l’Administració autonòmica, en el cas d’ensinistradors.

   f) Certificat de la declaració i registre com a Nucli Zoològic per l’Administració Autonòmica, per a les persones titulars d’establiments dedicats a la cria o venda de animals, residències, escoles d’ensinistrament i altres instal•lacions per al manteniment temporal d’animals.

   g) En el supòsit de persones, establiments o associacions dedicats a l’ensinistrament, cria, venda, residència o manteniment temporal d’animals, hauran d’aportar l’acreditació de la llicència municipal d’activitat corresponent.

   h) Localització dels locals o habitatges que hauran d’albergar als animals, amb indicació de les mesures de seguretat adoptades.

   i) Certificat d’antecedents penals.

   j) Certificat d’aptitud psicològica per la tinença d’animals d’aquestes característiques, expedit per psicòleg col·legiat.

   k) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser causats pels seus animals, per la quantia mínima de 5.000.000 pessetes.

   l) Si el sol·licitant està ja en possessió d’un animal, haurà d’aportar la fitxa o document de identificació reglamentària, la cartilla sanitària actualitzada, certificat veterinari de esterilització, si és el cas, i declaració responsable dels antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals en què haja incorregut.

3. Admesa la sol•licitud i a la vista de la documentació presentada, l’òrgan competent per a resoldre, podrà realitzar totes les diligències que trobe necessàries amb vista a verificar el compliment dels requisits pel sol•licitant, bé requerint a l’interessat l’ampliació, millora o aclariment de la documentació aportada, o bé sol•licitant informes o dictàmens als tècnics o organismes competents en cada cas.

4. Es comprovarà la idoneïtat i seguretat dels locals o vivendes que hauran d’allotjar els animals, mitjançant la supervisió dels serveis tècnics de l’Ajuntament. El facultatiu competent consignarà els resultats de la seua inspecció expedint un informe que descriga la situació de l’immoble i, si es el cas, les mesures de seguretat que siguen necessaries per adoptar en el mateix i el termini per a la seua execució. D’ este informe s’ha de traslladar a l’interessat perquè execute les obres precises o adopte les mesures consignades en l’informe tècnic, al terme que en el mateix s’establisca, decretant la suspensió del termini per dictar la resolució fins que es certifique el seu compliment.

5. Correspon a l’ Alcaldía, a la vista de l’expedient tramitat, resoldre, de forma motivada, sobre la concessió o denegació de la llicència.Aquesta resolució s’ha de notificar a l’interessat en el termini màxim d’un mes, comptat des de la data en què la sol•licitud haja tingut entrada en el registre de l’Ajuntament. Cada llicència expedida serà registrada i dotada d’un número identificatiu.

6. Si es denegara la llicència a un sol•licitant que estiguera en possessió d’un animal potencialment perillós, en la mateixa resolució denegatòria s’acordarà l’obligació del seu tenidor d’entregar-lo immediatament en dipòsit a les instal•lacions de recollida d’animals abandonats que dispose l’Ajuntament. En el termini de 15 dies des de la lliurament, el responsable de l’animal haurà de comunicar de forma expressa la persona o entitat, titular en tot cas de la llicència corresponent, a la qual es farà lliurament de l’animal, previ abonament de les despeses que haja originat la seua atenció i manteniment. Transcorregut aquest termini sense que el propietari efectue cap comunicació, l’Ajuntament donarà a l’animal el tractament corresponent a un animal abandonat.

Article 5 °. – Registres. –

1. Sense perjudici del funcionament d’altres registres o censos municipals d’animals de companyia, aquest Ajuntament disposarà d’un registre especial destinat a la inscripció de tots els animals potencialment perillosos que residisquen en aquest municipi.

2. És competència dels titulars de les llicències regulades en l’article anterior, l’obligació de sol•licitar la inscripció en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos d’aquest municipi, dels animals que estiguen baix la seua custòdia, dins dels quinze dies següents a la data en què haja obtingut la corresponent llicència de l’Administració competent, o bé, en idèntic termini, des que estiguen baix la seua custòdia animals d’obligada inscripció.

Així mateix, en el termini màxim de 15 dies, els responsables d’animals inscrits en el Registre, hauran de comunicar qualsevol canvi de residència permanent o per més de tres mesos, l’esterilització, malaltia o mort de l’animal, així com qualsevol incidència ressenyable en relació amb el comportament o situació de l’animal; sense perjudici que l’Administració, d’ofici, practique l’anotació de les circumstàncies que tinga coneixement pels seus mitjans, per comunicació d’altres autoritats o per denúncia de particulars.

3. En el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, que es classificarà per espècies, es faran constar les següents dades:

   A) Dades personals del tenidor:

      – Nom i cognoms o raó social.
      – D.N.I. o C.I.F.
      – Domicili.
      – Títol o activitat per la qual està en possessió de l’animal (propietari, criador, tenidor, importador, etc.).
      – Nombre de llicència i data d’expedició.

   B) Dades de l’animal:

      a) Dades identificatives:

      – Tipus d’animal i raça.
      – Nom.
      – Data de naixement.
      – Sexe.
      – Color.
      – Signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.).
      – Codi d’identificació i zona d’aplicació.

      b) Lloc habitual de residència.

      c) Destí de l’animal (companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa, maneig de bestiar, caça, etc.).

   C) Incidències:

      a) Qualsevol incident produït per l’animal al llarg de la seua vida, ja siguen declarats pel sol•licitant de la inscripció o coneguts per l’Ajuntament a través d’autoritats administratives o judicials, o per denúncia de particulars.       b) Comunicacions presentades per les entitats organitzadores d’exposicions de races canines sobre exclusió de l’animal per demostrar actituds agressives o perilloses.

      c) Comunicacions rebudes sobre la venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua del animal, indicant, si es el cas, el nom del nou tenidor.

      d) Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l’animal a una altra comunitat autònoma, siga amb caràcter permanent o per període superior a tres mesos.

      e) Certificat de sanitat animal expedit per l’autoritat competent, que acredite, amb periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que el facen especialment perillós, amb indicació de l’autoritat que l’expedeix.

      f) Tipus d’ensinistrament rebut per l’animal i identificació de l’ensinistrador.

      g) L’esterilització de l’animal, amb indicació de si és voluntària, a petició del titular o tenidor de l’animal, o obligatòria, amb indicació de l’autoritat administrativa o judicial que va dictar el mandat o resolució; així com el nom del veterinari que la va practicar.

       h) Mort de l’animal, ja siga natural o per sacrifici certificat per veterinari o autoritat competent, amb indicació, en ambdós casos, de les causes que la van provocar.

Amb la mort de l’animal es procedirà a tancar la seua fitxa del Registre.

4. Totes les altes, baixes o incidències que s’inscriguen en el Registre Municipal, seran immediatament comunicades al Registre Informàtic de la Comunitat Autònoma. Tot això sense perjudici que es notifiquen immediatament a les autoritats administratives o judicials competents, qualsevol incidència o capítol de violència que conste en el Registre per a la seua valoració i, es el cas, adopció de les mesures cautelars o preventives que s’estimen necessàries.

Article 6 °. – Obligacions en matèria de seguretat ciutadana i higienicosanitàries

Els propietaris, criadors o tenidors tindran les següents obligacions respecte dels animals que es troben baix la seua custòdia:

1. Mantenir en adequades condicions higienicosanitàries i amb les cures i atencions necessaris d’acord amb les necessitats fisiològiques i característiques pròpies de l’espècie o raça de l’animal.

2. El seu transport haurà d’efectuar de conformitat amb la normativa específica sobre benestar animal, havent d’adoptar les mesures precautòries que les circumstàncies aconsellen per garantir la seguretat de les persones, béns i altres animals, durant els temps de transport i espera de càrrega i descàrrega.

3. Complir totes les normes de seguretat ciutadana, establertes en la legislació vigent i en particular les que a continuació es detallen, de manera que garantisquen l’òptima convivència d’aquests animals amb els éssers humans i altres animals i s’eviten molèsties a la població:

   a) Els locals o habitatges que alberguen animals potencialment perillosos hauran de reunir les mesures de seguretat necessàries, en la seua construcció i accés, per evitar que els animals puguen eixir sense la deguda vigilància dels seus responsables, o bé que puguen accedir persones sense la presència i control d’aquests. A aquest efecte hauran d’estar degudament senyalitzades mitjançant un cartell ben visible en tots els seus accessos, amb l’advertiment que s’alberga un animal potencialment perillós, indicant l’espècie i raça del mateix.

Els propietaris de dits immobles hauran de realitzar els treballs i obres necessàries per mantenir en ells, en tot moment, les condicions imprescindibles de seguretat adequades a l’espècie i raça dels animals, sent aquest requisit imprescindible per a l’obtenció de les llicències administratives regulades en aquesta Ordenança.

   b) La presència i circulació en espais públics, que es reduirà exclusivament als gossos, haurà de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència sobre aquests,amb el compliment de les normes següents:

      – Els animals hauran d’estar en tot moment proveïts del corresponent identificació.

      – Serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un boç homologat i adequat per a la seua raça.

      – En cap cas podran ser conduïts per menors d’edat.

      – S’haurà d’evitar que els animals s’aproximen a les persones a distància inferior a un metre, excepte consentiment exprés d’aquells, i en tot cas, als menors de divuit anys si aquests no van acompanyats d’una persona adulta.

      – S’evitarà qualsevol incitació als animals per a arremetre contra les persones o altres animals.

      – Es prohibeix la presència i circulació d’aquests animals en parcs i jardins públics, així com en els voltants de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o esportius i en general a totes les zones públiques caracteritzades per un trànsit intens de persones, entre les 7 i les 22 hores.

Article 7 °. – Infraccions i sancions

1. El coneixement per l’Ajuntament, ja siga d’ofici o per denúncia de particular, de la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades per l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, que afecte al seu àmbit de competències, donarà lloc a la incoació d’expedient sancionador, que s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment administratiu comú, i es tramitarà d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.

L’ incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en aquesta Ordenança, no tipificades expressament en els números 1 i 2 de l’article 13 per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, tenen la consideració d’infraccions administratives lleus i se sancionaran amb la imposició de multa en la quantia assenyalada en l’apartat 5 de l’article esmentat.

2. Si la infracció coneguda per l’Ajuntament afecta l’àmbit de competències propi de la Comunitat Autònoma, es donarà immediat trasllat a l’òrgan autonòmic competent de la denúncia o document que el pose de manifest a efectes que s’ exercisca la competència sancionadora.

3. En els supòsits en què les infraccions puguen ser constitutives de delicte o falta, es donarà trasllat immediat dels fets a l’òrgan jurisdiccional competent.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera. – Les normes contingudes en aquesta Ordenança són complementàries, en aquest municipi, de la 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos, quedant derogades o modificades per les normes reglamentàries o altres disposicions de desenvolupament o complementàries que es dicten d’ara endavant, quan s’oposen a elles.

Disposició final segona. – La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, del seu text definitivament aprovat.

DILIGÈNCIA. – Per la qual es fa constar que la present Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 20 de juny de 2002, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juliol de 2000. Done fe.

EL SECRETARI

Signat.:

Ricardo Peinado González

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Article 1

De conformitat amb el que preveu l’article 15.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en la redacció donada per la llei 51/2002, de 27 de desembre, aquest Ajuntament fa ús de la facultat que li confereix la mateixa, amb vista a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària de l’impost sobre activitats econòmiques, que preveu l’article 60.1.b) de la precitada llei.

Article 2.

Els elements de la relació jurídic tributària d’aquest impost són els continguts i regulats en els articles 79 a 100, ambdós inclosos de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en la redacció donada per la Llei 51 / 2002, de 27 de desembre.

Article 3. – Exempcions. –

D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.

De forma especial s’estableixen les exempcions que es relacionen en l’article 83 de la precitada llei en la redacció donada per la llei 51/2002, de 27 de desembre.

Article 4.

La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb les disposicions de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en la redacció donada per la llei 51/2002, de 27 de desembre i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, i els coeficients i bonificacions previstos per la llei.

Article 5. – Coeficient de situació.

En l’exercici de les facultats concedides per l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en la redacció donada per la llei 51/2002, de 27 de desembre, no s’estableix coeficient de situació algun, per la qual cosa les quotes a satisfer al municipi seran les resultants d’aplicar a les quotes municipals el coeficient de ponderació regulat en l’article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Article 6.

Aquest impost s’exigirà en règim d’autoliquidació en els termes que s’estableixen per reglament.

Disposició final.

La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, del seu text definitivament aprovat, amb efectes del dia 1 de gener de 2003.

DILIGÈNCIA. – Per la qual es fa constar que la present Ordenança, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data de13 de març de 2003.

El text íntegre d’aquesta ordenança va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 74 de data 28 de març de 2003.

Alfara del Patriarca, 29 de març de 2003.

El secretari-interventor

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS DOCENTS I ALTRES

Ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. (Guals).

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES PER A L’INGRÉS DE PERSONAL (DRETS D’EXAMEN)

TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE NOCES CIVILS EN LOCALS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA

X