Go to Top

Pla General d’Ordenació Urbana

Pla General d’Ordenació Urbana, definit en la normativa urbanística com a instrument bàsic d’ordenació integral del territori d’un o més municipis, a través del qual es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a cada classe de sòl, i es definixen els elements fonamentals del sistema d’equipaments del municipi en qüestió.

El Pla General d’Ordenació Urbana (P.G.O.U.) és un document municipal que arreplega la normativa urbanística espanyola, la regulació en edificis i les futures actuacions entre altres. Actualment, i després de la Sentència del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de març, les competències urbanístiques estan atribuïdes en exclusiva a les comunitats autònomes, per la qual cosa caldrà estar-se al que dispose la seua normativa específica, quant a l’abast i contingut d’este instrument de planejament general.

Pla General d’Ordenació Urbana

Plànol A1

Plànol A2

Plànol B

X