Go to Top

S’obri el termini de sol·licitud de les 4 beques de formació “la dipu et beca”

L’ Ajuntament d’ Alfara del Patriarca ha aprovat les bases per a la concessió d’ un màxim de 4 beques de formació per a estudiants en el marc del programa LA DIPU ET BECA.

L’objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació.

Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1. Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de València; requisit aquest que ha de complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases.

2. Tindre 18 anys complits.

3. Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de conformitat amb la normativa vigent; en ensenyances artístiques superiors o màster oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de Formació Professional que complisquen els requisits establits en l’article segon punt 2 de la convocatòria , corresponents a les famílies que es relacionen en l’annex.

4. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

5. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

6. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, com no també desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca

Les sol·licituds es presentaran preferentment en el registre d’aquest ajuntament, situat a la Plaça San Juan de Ribera nº.4 en horari d’oficina de dilluns a divendres.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 22 de juny de 2018 a les 14:30h

Es poden consultar les esmentades bases i l’annex I ací.

X