Go to Top

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca crea un protocol i una comissió tècnica anti-assetjament sexual en aplicació del seu Pla d’Igualtat

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha redactat un protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en aplicació del seu Pla d’Igualtat. El document també dona resposta a l’article 48.1 de la Llei Orgànica (LOI) 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones, que amb caràcter obligatori preveu l’existència d’un protocol en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe en totes les empreses. Amb l’elaboració d’aquest protocol es tracta de donar garanties d’un espai laboral respectuós amb la dignitat de les persones que fan feina en ell i de garantir, també, els drets fonamentals que li corresponen.

En l’última sessió plenària es va aprovar per unanimitat aquest protocol, que es pot consultar en la web de l’Ajuntament en l’apartat del Pla d’Igualtat. “Aquesta acció s’emmarca dins les actuacions previstes en el I Pla d’Igualtat, encaminades a aconseguir una igualtat real i efectiva, i a previndre la discriminació i la violència de gènere”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa en funcions i regidora d’Igualtat. Per a complir aquests objectius, s’ha creat una comissió tècnica anti-assetjament sexual, que vetlarà pel compliment de les lleis i per la protecció dels drets de la plantilla de l’Ajuntament. Aquest equip ha rebut formació específica en igualtat i ha firmat un compromís de permanència de dos anys. Almodóvar ha fet entrega als membres de la comissió els certificats que acrediten la seua formació.

“L’Ajuntament mostra tolerància zero davant la violència física i/o psíquica, exercida a l’àmbit del consistori. Considera inacceptable qualsevol classe d’assetjament i es compromet a adoptar una actitud proactiva, formulant i aplicant estratègies que inclouen elements de prevenció i gestió, propicis, per a erradicar aquestes conductes”, indica Almodóvar. L’ànim amb el qual s’ha elaborat el protocol és el de fomentar el desenvolupament integral de les persones que integren la plantilla, garantint un espai laboral respectuós amb la dignitat de les persones i amb els drets fonamentals que els corresponen, saludable, tant des del punt de vista físic com a psicosocial.

X